Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Sprawy terenowo - prawne


Działania na rzecz zmiany tzw. "ustawy przekształceniowej"

07.07.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, że zwrócił się do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP o zainicjowanie zmian ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i uwzględnienie sytuacji w jakiej znajduje się SBM STOKŁOSY.

 

SBM STOKŁOSY na dzień dzisiejszy nie  jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości a jedynie zarządza tym terenem na podstawie umów dzierżawy. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY nie może skorzystać z powyższej ustawy a sama ustawa nie ma wpływu na działalność SBM STOKŁOSY, ani jej prawa lub prawa jej członków, mimo trwającej regulacji terenowo-prawnej. Z ustawy też nie wynika wprost, czy po zawarciu umowy o ustanowienia użytkowania wieczystego przez SBM STOKŁOSY "ustawa przekształceniowa' będzie miała zastosowanie również do terenu w uzytkowaniu wieczystym ustanawianym po 1.01.2019 r.

 

Pismem z dnia 29.06.2020 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP poinformował, że propozycje Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY zostały uwzględnione  w postulatach kierowanych przez Związek do konstytucyjnych organów RP oraz posłów na Sejm RP.

 

Zapraszamy do zapoznania się z korespondnecją w tej sprawie:

  1. Pismo SBM STOKŁOSY z dn. 30.09.2019 r. (L.dz. NGR/4124/19);
  2. Pismo SBM STOKŁOSY z dn. 26.03.2020 r. (L.dz. NGR/1302/20);
  3. Pismo SBM STOKŁOSY z dn. 4.06.2020 r. (L.dz. NGR/2327/20)'
  4. Odpowiedź Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dn. 29.06.2020 r. (l.dz. 2850/20).

 

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

 


Apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP

01.07.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 25 czerwca 2020 r. odbył się briefing prasowy z udziałem ogólnopolskich i lokalnych mediów w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w którym uczestniczył m.in. Zarząd SBM STOKŁOSY. Briefing został zorganizowany przez Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nierchomości "Konfederacja Warszawska" i Unię Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce oraz RSM "PRAGA" (gospodarza briefingu). W briefingu wzięli udział również przedstawiciele kilku warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, których problem braku regulacji stanu prawnego gruntów najbardziej dotyczy.

 

Bezpośrdnio po briefingu prasowym wystosowany i podpisany został przez przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP. Apel ten przesłano tego samego dnia do wszystkich komitetów wyborczych.

 

W załączeniu Zarząd SBM STOKŁOSY przedkłada skan podpisanego apelu w powyższej sprawie.

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Czytaj dalej

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA DLA BUDYNKU PRZY UL. SYMFONII 3

04.03.2020 r.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA DLA BUDYNKU PRZY UL. SYMFONII 2

04.03.2020 r.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA DLA BUDYNKU PRZY UL. SYMFONII 1

04.03.2020 r.

POSTĘPOWANIA DEKRETOWE - ZBIERAMY PODPISY

10.12.2019 r.

Informacja dot. wejścia w życie tzw. ustawy "przekształceniowej"

02.12.2019 r.

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY jest władającym dla terenu obejmującego obręby ewidencyjne 1-10-02, 1-10-09, 1-10-10 na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Spółdzielnią Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY, na okres trzech lat (tj. do dnia 31.12.2020 r.).

W związku z tym, że SBM STOKŁOSY jest na dzień dzisiejszy jedynie dzierżawcą a nie użytkownikiem wieczystym nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Spółdzielni, to postanowienia Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nie mają zastosowania do SBM STOKŁOSY od 1.01.2019 r.

Spółdzielni przysługuje roszczenie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynków. Regulacja terenu prowadzona jest na podstawie art. 208 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym Spółdzielniom i innym osobom, które na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy do dnia 5.12.1990 r. wybudowały same lub wybudowali ich poprzednicy prawni z własnych środków, za zezwoleniem właściwego organu nadzoru budowlanego budynki, przysługuje roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz o nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków. Zawarcie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz o przeniesienie własności budynków następuje bez przetargu oraz bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty.

Roszczenie na podstawie wspomnianej ustawy przysługuje tym podmiotom w stosunku do gruntów będących w dniu zgłoszenia roszczenia w ich posiadaniu w rozumieniu art. 208 u.g.n. i obejmuje grunty niezbędne do prawidłowego korzystania z budynku.

Stąd też roszczenie Spółdzielni o ustanowienie użytkowania wieczystego w tym przypadku może dotyczyć wyłącznie gruntów objętych wnioskiem Spółdzielni z dnia 9.11.1995r. oraz gruntów uznanych za niezbędne do prawidłowego korzystania z budynków.

Natomiast należy mieć na uwadze, że granice terenu będące we władaniu Spółdzielni na podstawie obecnie obowiązujących umów dzierżawy, różnią się od pierwotnych granic terenów objętych wnioskiem z 1995 r. W związku z tym do gruntów nie objętych wnioskiem, będzie mieć zastosowanie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W celu objęcia nieruchomości SBM STOKŁOSY ustawą o przekształceniu i jej prawnymi skutkami, niezbędne jest ustanowienie tego prawa poprzez zawarcie z m.st. Warszawy umowy użytkowania wieczystego tych gruntów.

SBM STOKŁOSY wszczęła i prowadzi negocjacje z m.st. Warszawy w tej sprawie, które jednak z uwagi m.in. na postępowania roszczeniowe, kolizje z projektami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne, na ten czas nie doprowadziły do uzgodnienia warunków ani do zawarcia takich umów.

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny gruntów objętych dzierżawą (w szczególności do tych terenów, co do których nie zostały zgłoszone roszczenia) należy uznać za zasadne podjęcie innych działań zmierzających do przyśpieszenia zawarcia umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, nie wykluczając ustanowienie go w drodze powództwa.

Ponadto, uprzejmie informujemy, że członkowie SBM STOKŁOSY nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych opłat z tytułu dzierżawy gruntów (ani tym bardziej z tytułu przekształcenia) na rzecz Spółdzielni, gdyż stan prawny gruntów będących w naszych zasobach pozostaje bez zmian. Aktualnie wszelkie opłaty przekształceniowe dokonywane na rzecz m.st. Warszawy należy uznać za bezcelowe i niezasadne. Nie otrzymają też Państwo „zaświadczeń”, ponieważ owe zaświadczenie wydawane przez uprawniony organ jest dokumentem potwierdzającym przekształcenie prawa do gruntu, co w przypadku Członków SBM STOKŁOSY nie ma zastosowania.

DOT. UCHWAŁY NR LV/346/2019 RADY M.ST. W-WY

24.07.2019 r.

UCHWAŁA NR XV/346/2019 RADY M.ST. WARSZAWY

05.07.2019 r.

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY pragnie poinformować, że dnia 4 lipca 2019 r. odbyła się XV Sesja Rady m.st. W-wy, na której Uchwałą nr XV/346/2019 przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Stokłosy - część A.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za wspólną pracę, zaangażowanie i trud włożony przy powstaniu miejscowego planu zagospodarowania dla tej części Osiedla STOKŁOSY.

POSIEDZENIE RADY M.ST. WARSZAWY W SPRAWIE MPZP

01.07.2019 r.

Czytaj dalej

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO W SPRAWIE MPZP

25.06.2019 r.

Czytaj dalej

SESJA IX RADY DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

04.06.2019 r.

Czytaj dalej

POSIEDZENIE KOMISJI W URZĘDZIE DZIELNICY URSYNÓW W SPRAWIE MPZP PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OSIEDLA STOKŁOSY - CZ. A

03.06.2019 r.

Czytaj dalej

KORESPONDENCJA W SPRAWIE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DEKRETOWYCH

06.03.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY pragnie poinformować o treści pisma z dnia 19.02.2019 r. uzyskanego z Biura Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy (dot. nieruchomości przy ul. Koncertowej 9, 10, 13 oraz części terenu domków jednorodzinnych). Z przykrością należy stwierdzić, iż na obecną chwilę termin zakończenia postępowań roszczeniowych nie jest znany.

W razie pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. regulacji stanu prawnego gruntów.

ROBIMY STUDIUM - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

06.02.2019 r.

 

Czytaj dalej

Inf. Urzędu Miasta st. Warszawy o zmianie nazwy ulicy i przywróceniu nazwy ulicy Związku Walki Młodych

28.01.2019 r.

SPRAWY TERENOWO- PRAWNE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

08.01.2019 r.

 

Czytaj dalej

WNIOSKI DO PROJEKTU STUDIUM

17.12.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Z uwagi na ogłoszenie  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 września 2018 r. o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wobec podjęcia przez Radę m.st. Warszawa uchwały nr LXVII/1854/2018 z dnia 24 maja 2018 r., pragniemy przypomnieć o zbliżającym się terminie na składanie wniosków.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 9 stycznia 2019 r. (wnioski mogą zostać również wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

 

Więcej informacji:

 

Wnioski złożone w terminie zostaną rozpatrzone przy opracowywaniu projektu Studium.

 

W razie pytań dotyczących położenia nieruchomości, co do której chcą Państwo wnieść wniosek prosimy o kontakt z Zespołem ds. regulacji stanu prawnego gruntu (numery kontaktowe: 22 545 30 40, 22 545 30 61).

 

ZMIANY PRAWNE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM WIECZYSTYM

10.12.2018 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY OGŁOSZENIE DOT. POSIEDZENIA SĄDU W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY.

16.11.2018 r.

REZULTAT OBRAD LXXIV SESJ RADY Z 27.09.2018 R.

28.09.2018 r.

Konsultacje społeczne w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

27.09.2018 r.

Informujemy, że trwają konsultacje społeczne i zbieranie wniosków do Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – od 14 września 2018 r. do 9 stycznia 2019 r. Każdy głos się liczy.

Więcej informacji o konsultacjach: http://konsultacje.um.warszawa.pl/studium

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SESJI RADY MIASTA - 27.09.2018 R.

26.09.2018 r.

 

Czytaj dalej

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO - pozytywna opinia dot. projektu uchwały RM

24.09.2018 r.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO - 20.09.2018 R.

19.09.2018 r.

Czytaj dalej

LII Sesja Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

07.09.2018 r.

Czytaj dalej

dot. skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych

21.08.2018 r.

 

Czytaj dalej

dot. Uchwały nr LXIX/1902/2018 Rady m.st. Warszawy

21.08.2018 r.

Czytaj dalej

8-9.08.2018 R. - WYŁOŻENIE DO WGLĄDU NAJWAŻNIEJSZYCH WNIOSKÓW DO MPZP PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OSIEDLA STOKŁOSY

03.08.2018 r.

JAKI PLAN MIEJSCOWY DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OSIEDLA STOKŁOSY

21.06.2018 r.

UCHWAŁA NR LXIX/1902/2018 r RADY M.ST. WARSZAWY

15.06.2018 r.

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO - POZYTYWNIE ZAOPINIOWANY PROJEKT UCHWAŁY DOT. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OSIEDLA STOKŁOSY

13.06.2018 r.

W zakładce "Czytaj Dalej" mają Państwo do wglądu:

-  Proponowany porządek obrad LXIX sesji Rady m.st. Warszawy w dn. 14.06.2018 r.;

- załącznik graficzny;

- Uchwała nr 174/91/18 Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy;

Czytaj dalej

INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO W DNIU 04.06.2018 R.

11.06.2018 r.

 

Czytaj dalej

DOT. POSIEDZENIA KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO - 11.06.2018 R.

08.06.2018 r.

 

Czytaj dalej

Obrady Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy zaplanowane na 04.06.2018 r.

30.05.2018 r.

Czytaj dalej

DOT. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla STOKŁOSY

26.03.2018 r.

 

Czytaj dalej

Wykaz opublikowanych uwag wniesionych do wyłożenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla STOKŁOSY

01.03.2018 r.

 

Czytaj dalej

ANKIETA W SPRAWIE PODZIAŁU ENKLAWY KONCERTOWA 3/5, 6. 7, 9, 10, 11, 13

13.12.2017 r.

Szanowni Mieszkańcy

02.10.2017 r.

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa STOKŁOSY w zakładce "Czytaj dalej" publikuje do wiadomości, złożone w dniu 02.10.2017 r. uwagi SBM STOKŁOSY do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy. 

Czytaj dalej

26.09.2017 r.

Prezentacja dot. spraw terenowo - prawnych w SBM STOKŁOSY

28.06.2017 r.

Zgodnie z wnioskiem Członków Spółdzielni Zarząd SBM STOKŁOSY publikuję, w zakładcę "Czytaj dalej" przezentację wyświetlaną na posiedzeniu X Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. dot. spraw terenowo - prawnych. 

Czytaj dalej

MPZP po północnej stronie ulicy Ciszewskiego - konsultacje

26.09.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż do 28 września 2016 r. możemy wysyłać swoje uwagi, wnioski, spostrzeżenia do przedstawionej, przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i Strategii Rozwoju, koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.  

- Pocztą mailową: konsultacje@um.warszawa.pl,

- Pocztą tradycyjną: Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m. st. Warszawy, ul. Senatorska 27 00-099 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego),

- Osobiście na wyżej wskazany adres.

Czytaj dalej

MPZP - po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

09.09.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W dniach 9-11 września (piątek, sobota, niedziela) od godz. 11.00 do 19.00 na skwerze przed budynkiem przy ul. Bacewiczówny 7 działa punkt konsultacyjny, gdzie zostanie zaprezentowana roboczą wersję planu po północnej stronie ulicy Ciszewskiego. 

Czytaj dalej

MPZP - po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

05.09.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy, 

Przypominamy o zbliżających się konsultacjach społecznych organizowanych przez Urząd Miasta z mieszkańcami na temat roboczej wersji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego (dot. rejonu enklawy ulicy Związku Walki Młodych, Bacewiczówny i Lachmana). Konsultacje trwać będą od 7-28 września 2016 r. W dalszej części artykuły prezentujemy roboczą wersję planu zaproponowaną przez projektanta z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

Czytaj dalej

Protokół nr XXVI / 2016

23.08.2016 r.

z obrad XXVI Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Czytaj dalej

MPZP - po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

19.08.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy, 

Informujemy o zbliżających się konsultacjach organizowanych przez Urząd Miasta z mieszkańcami na temat roboczej wersji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego (dot. rejonu enklawy ulicy Związku Walki Młodych, Bacewiczówny i Lachmana). Konsultacje trwać będą od 7-28 września 2016 r.

 

Czytaj dalej

MPZP północnej części osiedla Stokłosy - informacje po posiedzeniu Komisji Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu rady Dzielnicy Ursynów

19.08.2016 r. Czytaj dalej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – etap zbierania wewnętrznych opinii przez Urząd m. st. Warszawa

19.08.2016 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY zawiadamia, że w dniu 18.08.2016 r. o godz. 18:00 zwołane zostało wspólne posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. W punkcie 2 porządku obrad omawiany będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy. 

Czytaj dalej

Protokół ze wspolnego posiedzenia

18.08.2016 r.

Komisji Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu w dniu 18 sierpnia 2016r.

Czytaj dalej

Protokół nr 36/16 cz.I

29.06.2016 r.

posiedzenia komisji ładu przestrzennego Rady m.st. Warszawy z dnia 29 czerwca 2016r.

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy

27.06.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Ursynów (dalej BGN) dotyczącego regulacji stanu prawnego gruntów Spółdzielni odbędzie się w dniu 29.06.2016r. o godz.16.30 w sali Rudniewa na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

Nasze sprawy omawiane będą w punkcie 4 proponowanego porządku obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy w brzmieniu: „Omówienie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczącego regulacji gruntów na rzecz Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Stokłosy”.”.

Informujemy, iż w posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego może uczestniczyć każdy zainteresowany, wraz z możliwością wzięcia udziału w dyskusji.

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy

07.06.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informacje od Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Ursynów (dalej BGN), o terminie posiedzenia  Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy tj. 13.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 17.00, sala Rudniewa, IVp. w Pałacu Kultury i Nauki.

Punkt 4 proponowanego porządku obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy brzmi „Omówienie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczącego regulacji gruntów na rzecz Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Stokłosy”.”.

Czytaj dalej

Projekt wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

15.02.2016 r.

Wniosek do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

dla obszaru objętego Uchwałą NR XCII/2352/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

Czytaj dalej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania

12.02.2016 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pojawiło się ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy informujące o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego, określając formę, miejsce i termin składania wniosków.

Czytaj dalej

Wyłożenie wniosków do zapisów miejscowego "planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy"

09.10.2015 r. Czytaj dalej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania

16.09.2015 r. Czytaj dalej

Informacje nt. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

14.09.2015 r.

W związku z pojawiającymi się licznymi wątpliwościami, informujemy iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan miejscowy) jest aktem prawa miejscowego, a tym samym stanowi prawo powszechnie obowiązujące na danym terenie. Rada m.st. Warszawy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Plan miejscowy jest m. in. podstawą do wydawania pozwoleń na budowę. 

Czytaj dalej

dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy cz. B

20.08.2018 r.

Czytaj dalej