Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Komisja Statutowa


Komunikat Komisji Statutowej

02.08.2022 r.

 

K O M U N I K A T

 

Komisji Statutowej

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z decyzją XIV Walnego Zgromadzenia o nierozpatrywaniu punktu porządku obrad dotyczącego przyjęcia zmian w Statucie SBM STOKŁOSY i regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zebrania Członków i Rady Nieruchomości, Komisja Statutowa ponownie zwraca się o zgłaszanie uwag i propozycji do projektów tych dokumentów, w terminie do dnia 4 września 2022 r.:

 • mailowo – na adres komisjastatutowawz@stoklosy.com.pl,
 • na piśmie – na adres Komisji Statutowej – w biurze Spółdzielni,
 • osobiście – w trakcie spotkań z członkami Komisji Statutowej, po uzgodnieniu terminu za pośrednictwem działu organizacyjnego Spółdzielni (tel. 22 545 30 61) lub poprzez wskazany wyżej adres mailowy.

            Wersje papierowe projektów Statutu i w/w regulaminów można otrzymać w biurze Spółdzielni u Pani Anny Proczek, pokój nr 114, tel. 22  545 30 61, e-mail a.proczek@stoklosy.com.pl.

Jednocześnie, Komisja Statutowa poddaje pod rozwagę, zgłoszony przez członków Spółdzielni, pomysł zmiany modelu wyboru członków Rady Nadzorczej, polegający na utworzeniu czternastu jednomandatowych okręgów wyborczych, zamiast dotychczasowych siedmiu dwumandatowych. Zdaniem pomysłodawców, zwiększy to reprezentatywność oraz uprości procedury wyborcze.

Komisja Statutowa informuje, że we wrześniu br. odbędą się konsultacje dotyczące Statutu i w/w regulaminów. Miejsce i terminy konsultacji zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Spółdzielni pod koniec sierpnia br.

 

Przewodniczący

Marek Zawacki

 

W załączeniu projekty:

 1. Statutu SBM STOKŁOSY;
 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 3. Regulaminu Rady Nadzorczej;
 4. Regulaminu Zebrania Członków i Rady Nieruchomości.

Komunikat Komisji Statutowej

06.04.2022 r.

 

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2022 r.

 

K O M U N I K A T

 

Komisji Statutowej dotyczący Statutu SBM STOŁOSY oraz regulaminów

Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości

 

Szanowni Państwo,

 

Komisja Statutowa przedstawia pakiet projektów regulujących ustrój SBM STOKŁOSY, na który składają się Statut oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości (zmiana nazwy Komitetu Domowego).

 

Zmieniony Statut jest realizacją uchwały nr 19/19 XIII Walnego Zgromadzenia SBM STOKŁOSY i jest prezentowany w formie tekstu jednolitego. Jest to forma najbardziej czytelna w odbiorze, biorąc pod uwagę dużą ilość zmian, zwłaszcza redakcyjnych, w porównaniu z obecnie obowiązującym tekstem Statutu.

 

Wymienione wyżej regulaminy zostały przygotowane z inicjatywy Komisji Statutowej, która dysponując dodatkowym czasem, w związku z nieodbyciem się Walnego Zgromadzenia w 2020 r., uznała, że należy wykorzystać tę okazję do opracowania, w pakiecie ze Statutem, regulaminów szczegółowo określających działanie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości. Regulaminów takich nie ma w naszej Spółdzielni, a ich brak rodzi permanentne problemy proceduralne i interpretacyjne w sprawach, które w obowiązującym Statucie zostały potraktowane pobieżnie, nieprecyzyjnie bądź pominięte. Regulaminy takie obowiązują w zdecydowanej większości spółdzielni mieszkaniowych.

 

W zamierzeniu Komisji Statutowej, zmieniony Statut wraz ze wspomnianymi regulaminami mają tworzyć spójną całość, regulującą ustrój Spółdzielni. Statut został dopasowany do zmian ustawowych, według stanu na dzień 31 marca 2022 r., oraz przeredagowany, tak aby był bardziej czytelny i przejrzysty w odbiorze. Wprowadzono też do niego szereg nowych rozwiązań służących rozwojowi Spółdzielni oraz zwiększających podmiotowość członków Spółdzielni w stosunku do jej organów. Wyłączono ze Statutu szczegółowe kwestie, określające działanie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości, które przeniesiono do odpowiednich regulaminów.

 

Przedstawiony pakiet projektów będzie przedmiotem konsultacji z członkami Spółdzielni. Zaproszenia do udziału w konsultacjach, zawierające ich miejsce, terminy oraz inne szczegóły organizacyjne, zostaną umieszczone w gablotach ogłoszeń i w skrzynkach pocztowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię, a także na jej stronie internetowej.

 

Przewodniczący

Marek Zawacki

 

 1. Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczących Statutu SBM STOKŁOSY oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości;
 2. Projekt Statutu SBM STOKŁOSY;
 3. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia SBM STOKŁOSY;
 4. Projekt Ragulaminu Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY;
 5. Projekt Regulaminu Rady Nieruchomości SBM STOKŁOSY.

Zaproszenie do udziału w pracach nad Statutem

19.09.2019 r.